KVALITET & MILJÖ

Kvalitetspolicy

Jobba enligt gängse branschdirektiv samt följa ISO 9001

Fortlöpande kompetensutveckling av personal

Hålla en kontinuerlig och utvecklande kommunikation med kunder, leverantörer och andra intressenter

Följa regler, förordningar och lagar

Modern och uppdaterad maskinpark 

​Effektiv logistik

Miljöpolicy

Följa gällande miljölagstiftning och andra krav

Ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

Ständigt arbeta med att bli mer och mer miljöeffektiva

Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande.
Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

D